Garrosh is dead !

mandus ao posted Sep 1, 14
14 / 14 heroic, gratz.


Zhujin My legacy lives through Fatzhujin!
Frekazoid Big gratz on Garry,
mandus ao dat FatZhujin though.